Rastrová a vektorová grafika

 

Rastrová a vektorová grafika

Rastrová (bitmapová) grafika

V prípade bitmapovej grafiky je každý bod na obrázku označený ako pixel a má zadefinovanú svoju presnú polohu, veľkosť, farbu, priehľadnosť a ďalšie vlastnosti. Tieto body sú usporiadané do mapy označovanej ako raster (preto rastrová grafika). Nevýhodou rastrovej grafiky je veľkosť súboru. Ďalšia nevýhoda je dosť obmedzená možnosť na zmena veľkosti obrázkov či fotiek. Približovaním, resp. zväčšovaním napríklad fotografia výrazne a nezvratne stráca na kvalite [1].

Rastrová grafika je vhodná na prácu s obrazom, kde je množstvo farebných prechodov, voľnou rukou kreslené tvary a na prácu s fotografiami.

Vektorová grafika

V prípade vektorovej grafiky sa obrázok neuchováva ako súbor pixelov, z ktorých každý má zadefinované svoje vlastnosti, ale ako súhrn inštrukcií obsahujúcich údaje o geometrických tvaroch, ich polohe, veľkosti, farbe atď. Program, v ktorom obrázok tvoríme, musí vždy nanovo prepočítať jednotlivé údaje na základe inštrukcií zakomponovaných v súbore. Vektorová grafika nie je určená na použitie pri zložitých mnohofarebných obrázkoch, a preto sa nehodí na zachytávanie fotografií či zložitých grafických prác, ktoré obsahujú veľké množstvo farieb. Obrázky tohto typu sa však dajú neobmedzene zväčšovať bez straty kvality. Ďalším faktorom je veľkosť súboru. Tá je oproti bitmapovej grafike výrazne nižšia [1].

Vektorovou grafikou môžeme vytvárať logá, značky, návrhy na obaly. Použijeme ju všade tam, kde pri kreslení pracujeme s tvarmi, krivkami, písmom, ktoré sa dajú matematicky popísať a chceme bez deformácií a strát zväčšovať grafické motívy.

Formáty rastrovej grafiky

Môžeme skonštatovať, že najbežnejšími formátmi rastrovej grafiky sú formáty BMP, JPEG, GIF alebo PNG.

Formát BMP je nekomprimovaný, a tak doň možno uložiť obrazové dáta bez straty kvality, ale veľkosť v ňom uložených obrázkov je obrovská a preto sa nahrádza inými formátmi.

Formát JPEG je najznámejší formát na ukladanie digitálnych obrázkov, používa stratovú kompresiu. Objem sa teda zmenšuje skutočným skresávaním dátovej informácie. Odoberajú sa informácie, ktoré nerozlíši ľudské oko. Na nastavenie kompresie sa používa faktor kvality v rozmedzí 0 až 100 %. Za ideálne nastavenie pre fotografie sa považujú hodnoty 70 až 85 %. Silnou stránkou tohto formátu sú obrázky s hladkými, ba až rozmazanými prechodmi jednotlivých hrán. Ide hlavne o fotky či realistické maľby [2].

Formát GIF je vhodný na obrázky s ostrými hranami, medzi ktoré patria aj grafické prvky internetových stránok. Používa bezstratovú kompresiu. Jedna z jeho zbraní je farebná paleta s obsahom len 256 farieb. Na jednej strane je to nevýhoda, pretože sa vôbec nehodí na realistické snímky, ale na druhej strane daná farebná schéma výrazne znižuje objem súboru. Medzi ďalšie výhody patrí priehľadnosť jednej z 256 farieb [2].

Formát PNG je nástupcom formátu GIF, disponuje účinnejším komprimačným algoritmom a plnohodnotným farebným modelom. Zachovala sa pritom funkcia priehľadnosti. Jeho prioritným zameraním sú teda obrázky s ostrými hranami a prechodmi [2].

Formáty vektorovej grafiky

Formát SVG patrí k univerzálnym formátom vektorovej grafiky. Podporuje okrem základných geometrických tvarov aj pokročilú prácu s textom, animácie či priehľadnosť [2].

Špeciálne formáty vektorovej grafiky používajú špecializované programy. Program Adobe Illustrator má formát AI, program Corel Draw formát CDR.

Rastrové a vektorové grafické programy

Na vytváranie a spracovanie rastrovej a vektorovej grafiky máme k dispozícii viaceré komerčné a voľne šíriteľné grafické programy.

Rastrové grafické programy

Prvým rastrovým grafickým programom, s ktorým sa stretne každý užívateľ operačného systému Microsoft Windows, je program Skicár. Má základné nástroje, ceruzku, štetec, gumu, výber, vypĺňanie objektu, vkladanie textu. Je to jednoduchý, pohotový nástroj na kresbu obrázkov a ich základnú úpravu. Podporuje formáty JPEG, TIFF, GIF, PNG [1].

Jednou z najčastejšie používaných platených aplikácií je grafický editor Photoshop. Program disponuje rôznymi nástrojmi od neuveriteľného množstva štetcov cez rôzne gumy, rozmazávacie a zaostrovacie pomôcky až po pokročilé nástroje na orezávanie či dokonca otáčanie 3D objektu, prípadne zmenu polohy kamery. V jeho výzbroji sa nachádza množstvo rôznych kategorizovaných filtrov. Aj práca s vrstvami je na vysokej úrovni [1].

Významným zástupcom slobodného softvéru, ktorý je voľne dostupný zadarmo, je grafický editor GIMP (GNU Image Manipulation Program). Môžeme ho používať na úpravu obrázkov, ale tiež aj ako kresliaci nástroj. Je pomerne prepracovaný a môžeme využívať rozličné nástroje, efekty a filtre. Obsahuje pokročilejšie nástroje na prácu s vrstvami. Podporuje rôzne formáty súborov JPEG, TIFF, PNG, GIF a samozrejme XCF, natívny formát GIMPu [1].

Vektorové grafické programy

Najjednoduchší vektorový program môžeme nájsť v balíku programov Microsoft Office v module vkladania automatických tvarov. Nachádzame tu jednoduché nástroje vektorovej grafiky, kreslenie štvorcov, obdĺžnikov, kruhov, hviezd, ale aj kreslenie voľnou rukou, bézierovými krivkami. Môžeme upravovať výplň a obrys tvaru, priraďovať jednoduché efekty.

Jedným z najznámejších komerčných vektorových grafických programov je program CorelDRAW. Program umožňuje vkladať rôzne tvary preddefinované tvary, v ručnom režime kresliť voľnou rukou. Nájdete tu rôzne nastavenia zvoleného nástroja [1].

Od roku 2003 je k dispozícii program Inkscape, ktorý je šírený ako slobodný softvér, ktorý je bezplatne dostupný. Tento program je objektom tejto práce a bude bližšie charakterizovaný v nasledujúcej kapitole.

Grafický program Inkscape

Grafický program Inkscape je vektorový grafický editor, ktorý je navrhnutý a stále zlepšovaný ako otvorený a slobodný softvér. Tiež je distribuovaný aj v prenositeľnej verzii.

Charakteristika otvoreného a slobodného softvéru

Cieľom slobodného softvéru je zaručiť užívateľovi slobodu spúšťania, kopírovania, šírenia, štúdia, upravovania a zlepšovania softvéru. Presnejšie povedané, znamená to, že používatelia softvéru majú štyri základné slobody:

 • Sloboda spúšťať program, a to za akýmkoľvek účelom (sloboda 0).

 • Sloboda študovať, ako daný program funguje, vykonávať v ňom zmeny a prispôsobovať ho tak svojim požiadavkám (sloboda 1). Prístup k zdrojovému kódu je k tomu nevyhnutnou podmienkou.

 • Sloboda voľne šíriť kópie a pomáhať tak svojmu okoliu (sloboda 2).

 • Sloboda poskytovať kópie upravených verzií ostatným (sloboda 3). Týmto spôsobom môžete dať šancu všetkým, aby mali úžitok z vašich zmien. Prístup k zdrojovému kódu je pre to predpokladom [3].

Charakteristika prenositeľného softvéru

Prenositeľný softvér sú aplikácie, ktoré môžeme nainštalovať na USB kľúč, mobilný telefón, mp3 prehrávač alebo iné výmenné zariadenie pomocou správcu aplikácií PortableApps.com Platform. Môžeme si vytvoriť svoje nastavenie programov, záložiek, pošty na vlastnom prenositeľnom zariadení a po práci na ľubovoľnom počítači nezanecháme v ňom žiadne osobné údaje a iné stopy našej práce. Celá myšlienka je postavená na otvorenom a slobodnom softvéri, ktorý umožňuje používať rozličné programy v prenositeľnej verzii v škole na rozličných počítačoch, ale aj doma a inde mimo školy [4].

Charakteristika grafického programu Inkscape

Grafický program Inkscape má 18 nástrojov:

 • Výber a transformácia objektov

 • Upravovanie uzlov ciest

 • Doladenie objektov sochárstvom alebo maľovaním

 • Priblíženie alebo oddialenie

 • Vytvorenie obdĺžnikov a štvorcov

 • Vytvorenie kvádrov

 • Vytvorenie kruhov, elíps a oblúkov

 • Vytvorenie hviezd a mnohouholníkov

 • Vytvorenie špirál

 • Kreslenie voľnou rukou

 • Kreslenie bézierových čiar a priamych čiar

 • Vytvorenie a úprava textových objektov

 • Sprejovanie objektov sochárstvom alebo maľovaním

 • Zmazanie existujúcich ciest

 • Vyplňovanie ohraničených oblastí

 • Vytvorenie a úprava farebných prechodov

 • Vyber farby z obrázka

 • Vytváranie konektorov diagramu

Každý z týchto nástrojov má svoj vlastný panel ovládania nástroja, kde ho môžeme veľmi variabilne nastaviť. Ďalej môžeme štandardne pracovať so súbormi, s objektmi, cestami, textom. Môžeme tiež aplikovať množstvo filtrov, ktoré slúžia na aplikovanie rôznych grafických efektov. Rozvinuté je i prichytávanie objektov k okraju stránky, mriežke a k vodidlám.  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Last Modified: Saturday Jul 20, 2013 - 13:15. Revision: 0.