Počítačové siete s využitím myšlienkových máp

 

Počítačové siete s využitím myšlienkových máp

Metodický list: Počítačové siete

Názov témy: Počítačové siete

Cieľ výučby: vedieť definovať, čo je počítačová sieť, pochopiť výhody existencie počítačových sietí, vymenovať jej časti, vedieť rozčleniť počítačové siete podľa rôznych kritérií, uviesť výhody a nevýhody počítačových sietí podľa fyzickej topológie

Rámcové umiestnenie hodiny: informácie okolo nás, 2 vyučovacie hodiny

Cieľová skupina: žiaci 2. ročníka stredných škôl a gymnázií

Vstupné vedomosti a zručnosti: Mať základné vedomosti z počítačových systémov. Orientovať sa v základných pojmoch, ako sú hardvér, softvér. Ovládať aplikáciu FreeMind a chápať princíp tvorby myšlienkových máp.

Štruktúra hodiny:

 1. administrácia hodiny

 2. motivácia – rozhovor

 3. osvojenie nového učiva

 4. utvrdzovanie učiva

 

Výklad [10]:

 • pojmy počítačová sieť, uzol;

 • výhody zapojenia počítačov do siete – zdieľanie údajov, hardvéru, výkonu, možnosť komunikácie, monitorovacie činnosti, vzdialená správa, zvýšenie spoľahlivosti výkonu;

 • časti počítačových sietí

  •  uzly: pracovná stanica, opakovač (repeater), koncentrátor/rozbočovač (Hub), prepínač (switch), most (bridge), smerovač (router), firewall;

  • prepojovacie vedenie: krútená dvojlinka, koaxiálny kábel, vytáčané telefónne spojenie, bezdrôtové spojenie, satelitné pripojenie, optické vlákno

 • delenie počítačových sietí

  •  podľa architektúry: client to server, peer to peer;

  •  podľa rozlohy: PAN, LAN, MAN, WAN

  •  podľa topológie:

   • fyzická – zbernicová, hviezdicová, hierarchická, kruhová (výhody/nevýhody)

   • logická – unicast, multicast, anycast, broadcastMetodika:

Na úvod v rámci motivácie so žiakmi vedieme rozhovor o tom, či si vedia predstaviť, že by bol ich počítač izolovaný od iných počítačov, neexistovali by žiadne služby internetu a podobne. Rozprávame sa, aké výhody nám prináša to, že máme k dispozícii prepojené počítače a akú majú predstavu o tom ako to celé funguje.

Pri sprístupňovaní nového učiva používame najprv skupinový brainstorming, následne metódu výkladu kombinovanú s využitím pojmovej mapy.

Rozdelíme žiakov na skupiny približne po štyroch až piatich, vyzveme ich, aby na baliaci papier napísali čo najviac informácií, ktoré u nich evokuje pojem počítačová sieť. Po troch minútach porovnáme prácu skupín a vytvoríme zjednotenie. Učiteľ na tabuľu alebo v programe FreeMind začne postupne tvoriť myšlienkovú mapu, ktorú buduje z pojmov, ktoré žiaci poznajú, a následne k nim pripája nové pojmy, ktoré vysvetlí, prípadne doloží obrázkom. Mapa môže vyzerať napríklad takto:

Následne učiteľ rozdá pracovný list Počítačové siete, podľa ktorého žiaci samostatne pracujú na počítačoch v programe FreeMind. Po vyriešení úloh spolu diskutujú o možnostiach rozšírenia myšlienkových máp.

Pomôcky: tabuľa, fixky, PC s nainštalovaným programom FreeMind, dataprojektor, biely baliaci papier a farebné ceruzky, pastelky alebo fixky, pracovný list Počítačové siete s využitím myšlienkovej mapy

Alternatívne riešenia: Ak nie sú k dispozícii počítače, tak je možné použiť na tvorbu myšlienkovej mapy biele papiere a farebné ceruzky, fixky a pod.

Úskalia: Neadekvátne rozvrhnutie času žiakmi pri vypracovávaní pracovného listu, nedostatočné ovládanie aplikácie, neznalosť tvorby myšlienkových máp.

Postrehy z overovania: Nestihli sa spraviť všetky úlohy z pracovného listu. Aktívne sa zapojili žiaci, ktorí bývajú zvyčajne pasívni.

Posledná úprava: Utorok Okt 4, 2011 - 14:11. Revízia: 0.