Počítačové pamäte s využitím myšlienkových máp

 

Počítačové pamäte s využitím myšlienkových máp

Metodický list: Počítačové pamäte

Názov témy: Počítačové pamäte

Cieľ výučby: vedieť definovať, čo je počítačová pamäť, pochopiť a popísať všeobecné vlastnosti pamätí, rozdeliť pamäte do základných skupín, charakterizovať jednotlivé druhy pamätí

Rámcové umiestnenie hodiny: princíp fungovania IKT, 1 vyučovacia hodina

Cieľová skupina: žiaci 1. ročníka stredných škôl a gymnázií

Vstupné vedomosti a zručnosti: Mať základné vedomosti z technického vybavenia počítača. Ovládať aplikáciu FreeMind a chápať princíp tvorby myšlienkových máp.

Štruktúra hodiny:

 1. administrácia hodiny

 2. motivácia – experiment, rozhovor

 3. osvojenie nového učiva

 4. utvrdzovanie učivaVýklad [10]:

 • Pojem pamäť

 • Vlastnosti pamätí

  • Kapacita pamäte

  • Prístupová doba

  • Prenosová rýchlosť

  • Energetická závislosť

  • Možnosť zápisu

  • Princíp záznamu – magnetický, elektrický, optický

 • Základné skupiny

  •  Registre a cache pamäť

  •  Vnútorná pamäť

   • RAM – operačná pamäť

   • ROM – BIOS

  •  Vonkajšia pamäť

   • Pevný disk

   • CD

   • DVD

   • Pamäťové flash karty, disky

   • Blu-rayMetodika:

Na vzbudenie záujmu o danú tému môžeme urobiť so žiakmi experiment – pokúsime sa uložiť celovečerný film na rôzne pamäťové médiá – spoločne diskutujeme o tom, čo všetko k tomu potrebujeme, či je médium dostatočne veľké a podobne.

Pri sprístupňovaní nového učiva používame metódu výkladu kombinovanú s využitím pojmovej mapy.

Zhrnieme poznatky, ku ktorým žiaci prišli pri experimente do pojmovej mapy. Tvoríme ju na tabuľu alebo pomocou počítačovej aplikácie FreeMind. Postupne do mapy vkladáme nové, vysvetľované pojmy. Možná verzia finálnej mapy:

Na utvrdzovanie učiva použijeme pracovný list Pamäte počítača, ktoré žiaci vypracovávajú samostatne alebo v malých skupinkách. Výsledky svojej práce prezentujú pred spolužiakmi.

Pomôcky: tabuľa, fixky, PC s nainštalovaným programom FreeMind, dataprojektor; pracovný list Pamäte počítača s využitím myšlienkovej mapy

Alternatívne riešenia: Ak nie sú k dispozícii počítače, tak je možné na tvorbu myšlienkovej mapy použiť biele papiere a farebné ceruzky, fixky a pod.

Úskalia: Nefunkčnosť výpočtovej techniky, neznalosť tvorby myšlienkových máp, časová náročnosť pri kontrole vyhotovených máp.

Postrehy z overovania: Žiaci nestihli prezentovať hotové mapy. Pracovali tvorivo a zapamätali si viac ako pri slovnom výklade.

Posledná úprava: Utorok Okt 4, 2011 - 14:10. Revízia: 0.