Písanie slohov

 

Písanie slohov

Mentálne mapy sú výbornou pomôckou pri písaní dobre premyslených esejí. Mapa dá pisateľovi po jej vytvorení možnosť vnímať tému ako celok. Bude môcť posúdiť, či má vhodne zostavenú štruktúru textu, či je jasné, z čoho vychádza a kam chce prísť a či ho dané argumenty k tomu privedú a pod. Mapu môže v ktoromkoľvek okamihu dotvárať a meniť a môže sa pomocou nej aj kontrolovať, či sa neodklonil od smeru písania.

Pri zostavovaní mapy treba začať centrálnym obrázkom alebo pojmom, ktorý bude vyjadrovať obsah toho, o čom budeme písať. Skôr ako začneme vytvárať jednotlivé vetvy, je vhodné sa zamyslieť, čo o danej veci vieme a dovoliť fantázii na túto tému trochu snívať. Zakreslime to, k čomu sme v tejto fáze prišli. Vytvorme si banku nápadov, námetov, ktoré budeme môcť použiť. Následne vytvorme nové vetvy, ktoré budú predstavovať úvod, jadro a záver našej eseje. Pozrime sa do banky nápadov a porozmýšľajme o tom, ako by sme z toho dokázali vytvoriť súvislý celok. Pri kreslení mapy sa v duchu vracajme k centrálnemu bodu a sledujme krok po kroku, či naše argumenty a námety na seba logicky nadväzujú. Akonáhle sme presvedčení, že sme zachytili všetko, čo tam má byť, treba sa pustiť do samotného písania [3].

Zadanie: Vytvorte myšlienkovú mapu, ktorá by bola podkladom na napísanie slohu s názvom Moje prázdniny. Možné riešenie:

Obrázok 6 Myšlienková mapa Moje prázdniny

Posledná úprava: Utorok Okt 4, 2011 - 14:13. Revízia: 0.