Stredový a obvodový uhol

 

Téma/čo budem učiť

 

Ročník/koho

 

Stredový a obvodový uhol

 

 

ISCED2 /8. Ročník ZŠ

Formy/ metódy

 

  • Konštruktivistické prístupy k učeniu
  • Metóda riadeného skúmania

Výchovno-vzdelávacie ciele/čo chcem žiaka naučiť

 

Zaviesť a utvrdiť základný vzťah medzi veľkosťou stredového a obvodového uhla prislúchajúceho k tomu istému kružnicovému oblúku

Motivácia na ďalšiu vyučovaciu hodinu (konštrukcia množiny bodov, z ktorých vidno úsečku pod daným uhlom)

Kľúčové kompetencie/čo chcem u žiaka rozvíjať

 

Digitálna kompetencia

- vedieť pracovať s appletom vytvoreným v programe Geogebra

Matematická kompetencia

- analyzovať vzťahy medzi geometrickými útvarmi, formulácia hypotéz 

Komunikačná kompetencia

- Vhodne interpretovať svoje zistenia

Východiskové poznatky/na ktoré vedomosti budem nadväzovať

 

Vedomosti zo základnej a strednej školy z tém Thalesova kružnica, uhly v trojuholníku

Vyučovacie metódy/ako budem učiť 

Vyučovacie prostriedky/čím budem učiť

 

  • heuristická metóda
  • vysvetľovanie na konkrétnom príklade (applete)
  • upevňovací  a zhrňujúci rozhovor

 

Digitálne technológie

  • počítač (PC) s pripojením na internet
  • prezentácia
  • projektor
  • applet vytvorený v programe Geogebra
     

 

- najskôr by som si so žiakmi zopakovala poznatky o uhloch v trojuholníku a Thalesovej kružnici

- spustila by som žiakom applet

- po 15. kroku by som ho pozastavila a skúmali by sme, čo sa bude diať s uhlom pri vrchole C, keď ním budeme pohybovať

- otázky ako : Čo sa deje s veľkosťou uhla pri vrchole C, keď ním pohybujem ? Mení sa jeho veľkosť ? Prečo ?

- Čo sa deje s týmto uhlom, keď pohybujem bodom A ? Ako sa menia veľkosti týchto uhlov ? Závisia nejako od seba tieto veľkosti ? Ak áno, ako ? Prečo ?

- Poprípade by v applete neboli zobrazené veľkosti daných uhlov, a žiaci by mali vyjadriť nejakým spôsobom vzájomný vzťah týchto dvoch uhlov, potom by som ako učiteľka do appletu doplnila aj zobrazenie veľkostí uhlov aby sa o tom mohli presvedčiť.

- na záver by som nechala dôjsť applet do konca 

Last Modified: Monday Dec 3, 2012 - 08:30. Revision: 0.