Detaily kurzu

 

Názov: Myšienkové mapy

Cieľová skupina: 1. ročník stredných škôl a gymnázií

Autor: Magdaléna Žiaková

E-mail: magdalenaziakova (at) gmail.com

Abstrakt:  Kurz je venovaný využitiu myšlienkových máp vo vyučovacom procese na hodinách informatiky a ostatných predmetov na základných a stredných školách pomocou voľne dostupnej softvérovej aplikácie FreeMind. Je rozdenený do štyroch častí. Prvá predstavuje teoretické východisko k myšlienkovým mapám a zdôvodnenie ich využitia vo vyučovacom procese. V druhej časti je ukážka nasadenia myšlienkových máp na hodinách informatiky prostredníctvom metodických a pracovných listov. Použitie máp na iných predmetoch je obsahom tretej časti práce. Záverečnú časť tvorí stručný popis aplikácie FreeMind s metodickými listami pre osvojovanie práce žiakov so softvérom.

Tento kurz bol vytvorený na základe záverečnej práce, ktorá vznikla v rámci projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika.

Miesto zverejnenia: Portál Otvorená knižnica edukačných materiálov, http://kniznica.sospreskoly.org

Licencia: Kurz možno šíriť v pôvodnej alebo modifikovanej forme pod licenciou "Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívajte dielo komerčne-Zachovajte licenciu 3.0" (CC BY-NC-SA 3.0). Ďalšie údaje o možnostiach a podmienkach použitia sú uvedené v informáciách o serveri Otvorená knižnica.

Použitý softvér:

  • Freemind
    • Licencia: otvorený softvér
    • Dostupnosť: zdarma
    • Pratforma: multiplaformový
Last Modified: Wednesday Dec 7, 2011 - 09:32. Revision: 0.