Metodika k apletu Hyperbola

 

Téma

Ročník

Hyperbola

  1. ročník SŠ

Ciele

(Čo si má žiak osvojiť) 

Vstup

(Čo vopred od žiaka očakávame (na čo nadväzujeme)) 

tvorba hyperboly

hyperbola - pojem

Kompetencie

(Čo chceme u žiaka rozvíjať) 

aktivita – vyjadriť svoj názor a odpovedať na otázku

rozširovanie svojich vedomostí a vedomostí svojich spolužiakov

samostatnosť

vecne a správne popísať prezentované obrázky

objektívne opísať a vysvetliť základné matematické pojmy

Metódy a formy

(Ako to uskutočníme) 

Materiálne prostriedky

(Čo použijeme) 

výklad s demonštráciou, opis

vysvetľovanie

individuálna alebo skupinová práca s matematickým softvérom

motivačný rozhovor a rozprávanie

rozhovor s podporou problémového vyučovania

počítač s pripojením na internet a s dataprojektorom

prezentácia v Powerpointe

Geogebra

 

 

 

 

 

Na svoju hodinu by som priniesla dataprojektor (alebo by bol už v miestnosti).

Najskôr by sme si povedali (resp. zopakovali), čo je to hyberbola, ukázali nejaké obrázky (buď cez dataprojektor alebo by mohli v triede kolovať v tlačenej forme).

Ukázali (resp. zopakovali) vzorec, ktorý sa používa pri hyperbole.

Dôležitý poznatok: Hyperbola je množina bodov v rovine, ktoré majú od dvoch pevných bodov stály rozdiel vzdialeností.

Žiakov by som podnecovala, nech najskôr oni povedia, že čo to vlastne je ten konštantný rozdiel vzdialeností.

Mohli by sme sa pokúsiť na tabuľu nejaké také nakresliť (zvolíme si dva pevné body) a videli by, že to nie je také jednoduché.

Cez PC by som spustila svoj aplet a ukázali by sme si, ako sa vytvára hyperbola.

V mojom aplete vysvetlím poznatok o konštantnom rozdiele vzdialeností.

Ľubovoľne zvolíme bod na hyperbole (nazvime si ho X), dva modré body nazveme A a B. A vzdialenosť |XA-XB| je konštantná pre každé X.

A tak vzniká hyperbola.

Každý žiak by dostal papier s vytlačenou hyperbolou a mohli by si sami vyznačiť nejaký bod a odmerať, aký je rozdiel vzdialeností a porovnať to s iným bodom na hyperbole, či je rozdiel naozaj konštantný.

Posledná úprava: Sobota Júl 20, 2013 - 02:11. Revízia: 0.