Metodika

 

Téma/čo budem učiť

 

Ročník/koho

 

Zhodnosť a podobnosť trojuholníkov

 

 

ISCED2/8. Ročník ZŠ

Formy/ metódy

 

  • Hodina riadeného skúmania s využitím IKT

Výchovno-vzdelávacie ciele/čo chcem žiaka naučiť

 

Definovať Zhodnosť a podobnosť trojuholníkov

Poznať Vety sss, sus, usu

Porovnať trojuholníky

Znázorniť trojuholníky

Dať do súvislosti  jednotlivé parametre trojuholníkov

Aplikovať  vedomosti o význame vlastností trojuholníkov

Narysovať rôzne trojuholníky

Kľúčové kompetencie/čo chcem u žiaka rozvíjať

 

Digitálna kompetencia- práca s appletom vytvoreným v programe Geogebra

Rozvíjať kritické myslenie (vedieť použiť vlastnosti trojuholníkov)

Matematická kompetencia

-   Zovšeobecňovanie významu parametrov

Komunikačná kompetencia

-vhodne interpretovať svoje zistenia 

Východiskové poznatky/na ktoré vedomosti budem nadväzovať

 

Vedomosti z 7. ročníka základnej školy z problematiky trojuholníky:

Trojuholník, základné prvky trojuholníka (vrcholy, strany, vnútorné a vonkajšie uhly, ...), ostrouhlý, pravouhlý a tupouhlý trojuholník, rozbor konštrukčnej úlohy, náčrt. Súčet vnútorných uhlov v trojuholníku.

 

Vyučovacie metódy/ako budem učiť 

Vyučovacie prostriedky/čím budem učiť

 

  • Riadené skúmanie
  • vysvetľovanie s demonštráciou (porovnávanie)
  • upevňovací  a zhrňujúci rozhovor.

 

Učebné pomôcky

Rysovacie pomôcky, kalkulačka

Digitálne technológie

  • počítač (PC) s pripojením na internet
  • projektor
  • interaktívna tabuľa
  • aplet vytvorený v programe Geogebra

 
 

Aplety by som použila na prvej hodine, namiesto výkladu. Každý žiak by mal sedieť pri počítači(alebo vo dvojici).

 

  1. Zhodnosť trojuholníkov: žiaci by pracovali s prvým apletom (zaptrojuholnikov_aplet.html)

 

Úlohy pre žiakov:

-          upravte trojuholníky tak, aby boli zhodné, rovnaké.

Diskusia: čo ste robili, aké hodnoty ste menili (použitie posuvníkov), aké parametre trojuholníkov sú rovnaké?

-          spoločné formulovanie viet :

(sss): Ak sa trojuholníky zhodujú vo všetkých stranách, sú zhodné.

(sus): Ak sa trojuholníky zhodujú v dvoch stranách a uhle nimi zovretom, sú zhodné.

(usu): Ak sa trojuholníky zhodujú v strane a obidvoch uhloch k nej priľahlých, sú

          zhodné.

(ssu): Ak sa trojuholníky zhodujú v dvoch stranách a v uhle ležiacom oproti väčšej

          z nich, sú zhodné.

  1. Podobnosť trojuholníkov.

 

Žiaci si otvoria aplet http://www.geogebratube.org/student/m11012

a 10 minút pozorujú zmeny trojuholníkov, pri tom vedia, že trojuholníky sú podobné.

 

Diskusia:

Otázka:  Skúste vytvoriť definíciu pre podobnosť trojuholníkov. Ide o riadenú diskusiu, naznačila by som im aby sa zaoberali aj dĺžkami strán, atd.

 

Žiaci si otvoria znova 1.aplet(zaptrojuholnikov_aplet.html) :

Úloha: Upravte trojuholníky tak, aby boli podobné. Meňte nielen dĺžky strán ale aj veľkosti  uhlov.

 

Diskusia:

Otázka: Skúste vytvoriť podmienky podobnosti.  Kedy sú trojuholníky podobné? Touto diskusiou by som chcela  vytvoriť vety o podobnosti trojuholníkov.

Vety o podobnosti trojuholníkov:  

Pre každé dva trojuholníky platí:

(uu):   Ak sa trojuholníky zhodujú v dvoch vnútorný uhloch, sú podobné.

(sus): Ak sa trojuholníky zhodujú v uhle a v pomere strán ležiacich na jeho

          ramenách, sú podobné.

 

 

Na konci by sme zhrnuli, na čo sme prišli.

 

 

 

Posledná úprava: Piatok Nov 30, 2012 - 04:51. Revízia: 0.