Metodika

 

Téma/čo budem učiť

Ročník/koho

 

priesečnica rovín

 

ISCED2/

3. Ročník SŠ

Formy/ metódy

Hodina heuristického typu s využitím IKT

Výchovno-vzdelávacie ciele/čo chcem žiaka naučiť

Definovať vzájomnú polohu

Poznať vzájomné polohy dvoch rovín

Vedieť rozpoznať vzájomnú polohu dvoch rovín

Vedieť riešiť základné úlohy s rovinami

Kľúčové kompetencie/čo chcem u žiaka rozvíjať

Digitálna kompetencia

- práca s apletom vytvoreným v programe Geogebra

Matematická kompetencia

- aplikovať poznatky o rovinách  s ich vzájomnou polohou

Komunikačná kompetencia

- vedieť posúdiť, kedy majú dve rovinyspoločnú priesečnicu dvoch rovín - vedieť ju zostrojiť v mongeovom zobrazení

Východiskové poznatky/na ktoré vedomosti budem nadväzovať

Vedomosti z 3. ročníka SŠ z témy Mongeovo zobrazenie – priesečnica rovín

Vyučovacie metódy/ako budem učiť 

Vyučovacie prostriedky/čím budem učiť

  • heuristická metóda
  • vysvetľovanie s demonštráciou
  • upevňovací  a zhrňujúci rozhovor

 

Digitálne technológie

  • počítač (PC) s pripojením na internet
  • projektor
  • interaktívna tabuľa
  • aplet vytvorený v programe Geogebra

 
 

Applet by bol zobrazený na jednom plátne. Žiakom by som na jednom príklade ukázala spôsob zobrazenia priesečnice dvoch rovín v mongeovom zobrazení a podľa daného príkladu by mali vedieť zhotoviť obdobné príklady. Keďže sa jedná o hodinu s rysovaním, nechala by som študentov rysovať si ceruzkou do zošita a pritom by mali na tabuli zobrazený postup riešenia jednej z obdobných úloh.

Posledná úprava: Utorok Dec 11, 2012 - 03:28. Revízia: 0.