metodika

 

Téma/čo budem učiť

Ročník/koho

 

THALESOVA KRUŽNICA 

 

ISCED2/

9. ročník ZŠ

Formy/ metódy

·      Hodina heuristického typu s využitím IKT

Výchovno-vzdelávacie ciele/čo chcem žiaka naučiť

Definíciu Thalesovej kružnice 

Poznať vlastnosti Thalesovej kružnice 

Vedieť zostrojiť Thalesovu kružnicu 

Vedieť aplikovať vedomosti o Thalesovej kružnici na konkrétne príklady

Kľúčové kompetencie/čo chcem u žiaka rozvíjať

Digitálna kompetencia

- práca s apletom vytvoreným v programe Geogebra

Matematická kompetencia

- aplikovať poznatky o trojuholníkoch, rysovanie

Komunikačná kompetencia

- vedieť posúdiť čo vytvorí množina pravouhlých trojuholníkov zostrojených nad preponou pravouhlého trojuholníka

Východiskové poznatky/na ktoré vedomosti budem nadväzovať

Vedomosti z nižších ročníkov z problematiky rysovania:

Základné pravidlá rysovania trojuholníkov.

Vyučovacie metódy/ako budem učiť 

Vyučovacie prostriedky/čím budem učiť

·         heuristická metóda

·         vysvetľovanie s demonštráciou  

·         upevňovací  a zhrňujúci rozhovor

 

Učebné pomôcky

Rysovacie pomôcky

Digitálne technológie

·        počítač (PC) s pripojením na internet

·         projektor

·         interaktívna tabuľa

·         aplet vytvorený v programe Geogebra

 

     

Najskôr dostanú žiaci narysovať na papier hocijaký pravouhlý trojuholník tak, aby veľkosť prepony bola 10 cm. Potom svoj trojuholník vystrihnú a dajú sa do skupiniek (aspoň po trojiciach). Každá skupinka potom bude tieto náhodne vytvorené trojuholníky porovnávať. Žiakov navediem na to, aby si tie trojuholníky dali na seba tak, aby sa im prepony prekrývali. Tu už možno niektorí spozorujú, že takto prekryté trojuholníky vytvárajú kruh. Potom poviem žiakom aby si do zošita obkreslili tieto trojuholníky na seba tak ako ich mali prekryté. Ak to majú nakreslené, tak si otvoria nachystaný applet v Geogebre.

Majú tam nachystaný trojuholník, ktorý je pravouhlý. So všetkými vrcholmi trojuholníka môžu hýbať. Najskôr im poviem, aby skúsili pohýbať vrcholom E a pozerali sa, že čo to spraví (všetko demonštrujem cez projektor).

 

Na tomto obrázku už uvidia, že trojuholníky naozaj vytvoria kružnicu. Potom žiakom poviem nech skúsia pohýbať aj bodmi C,D a znova potom ešte pohýbať aj bodom E, že či sa to nepokazí, či to stále bude kružnica.

Tu uvidia, že sa to naozaj nepokazí, a že to platí. Potom im poviem, aby si takúto kružnicu prikreslili k nim do zošita do toho obrázku, čo tam majú rozkreslený. Potom im poviem, že takáto kružnica sa nazýva Thalesova kružnica a že je to množina vrcholov pravých uhlov pravouhlých trojuholníkov zostrojených nad preponou pravouhlého trojuholníka. Túto poučku si zapíšeme so žiakmi aj do zošita.

Posledná úprava: Sobota Júl 20, 2013 - 02:18. Revízia: 0.