Ciele

 

Ciele servera kniznica.sospreskoly.org

Na slovenskom webe je v súčasnosti dostupných viacero serverov, ktoré sa zameriavajú na zverejňovanie edukačných materiálov. Prístup k týmto materiálom je však obvykle prístupný len pre obmedzený okruh používateľov. Cieľom servera kniznica.sospreskoly.org je sprístupnenie edukačných materiálov bez obmedzení pre všetkých záujemcov.

Nemáme žiaden čarovný prútik, pomocou ktorého by sme dokázali kvatitné edukačné materiály zabezpečiť rýchlo a lacno. Spoliehame sa tu na solidaritu učiteľov. Vieme, že mnohí majú nachystané kvalitné učebné texty - my len poskytujeme priestor na ich zverejnenie. Ako formu sme vybrali moderné prostredie on-line systémov na riadenie výučby (LMS - Learning Management Systems). Konkrétne, zvolený on-line systém AContent je určený na vytváranie nových materiálov a na upravovanie existujúcich. Pritom je možné kombinovať metodické texty pre učiteľa, vlastný študijný materiál ako aj zadania a testy. Z našej knižnice si učiteľ môže materiály stiahnuť, a to buď kompletné lebo po častiach, a v svojom prostredí môže ich použiť podľa vlastných predstáv. Môže si ich modifikovať a ak má záujem, môže ich takto modifikované priamo v systéme AContent dať k dispozícii ostatným.

AContent a LMS systémy sú možno skôr doménou učiteľov informatiky ako učiteľov iných predmetov. Učitelia informatiky, pozývame vás na spoluprácu a vyzývame vás na sprístupnenie svojich pomôcok, čím pomôžete iným a následne aj sebe. Neskôr sa možno pridajú aj ďalší učitelia.

Zverejňovanie edukačných materiálov

V záložkách v hornej časti stránky sú dostupné odkazy na návody, ako možno materiály využívať a aj ako ich vytvárať. 

Prispieť možno tromi spôsobmi:

  • Do knižnice sa prihláste a materiály tam vložte sami.
  • Text práce upravte do formy, ktorá je vhodná na konverziu do HTML a súbor (odf, doc, nie docx a rtf) nám pošlite na adresu kniznica.spravca (at) gmail.com
  • Na kniznica.spravca (at) gmail.com nám pošlite editovateľnú formu práce (odt, doc, tex - nie docx a rtf) v pôvodnej forme.

Úprava a konverzia do HTML si vyžaduje istý čas, preto nám zverejňovanie materiálov bude chvíľu trvať. Ak si zvolíte prvú možnosť, váš materiál môže byť zverejnený hneď. Konverziu podľa druhého bodu stihneme tak do hodiny, treba však rátať, že prác dostaneme viac a že Knižnici sa venujeme vo svojom voľnom čase. Kompletná úprava do vhodnej formy nám doposiaľ trvala 3 až 6 hodín. Ak nám vo zverejňovaní chcete pomôcť, napíšte nám na adrese kniznica.spravca (at) gmail.com

Obsah edukačných materiálov

Materiály zverejnené v Knižnici by mali odrážať skúsenosti učiteľa s konkrétnou vyučovacou témou a mali by mať formu, v ktorá pomôže ďalším učiteľom pri rozhodovaní čo učiť a ako učiť. Materiály sa môžu skladať z učebného textu, z úloh a prípadne aj testov pre žiakov. Určite pomôžu metodické a pracovné listy a celkové zhrnutie skúseností s témou. Materiál by tiež mal obsahovať časť Detaily kurzu s doplňujúcimi údajmi o autorovi (hlavne kontakt), abstraktom, cieľovou skupinu žiakov, údajmi o pôvode materiálu a podobne. Navrhujeme členenie textu na menšie časti (vyučovacie hodiny), pričom pre každú možno vytvoriť podpriečinok pre učebný text, metodický a pracovný list, napríklad takto:

  • Údaje o autorovi, licenčné podmienky,...
  • Metodické poznámky k celému textu
  • Podpriečinok 1: Učebný text k časti 1, pracovný list, metodické pokyny, zadania
  • Podpriečinok 2: Učebný text k časti 2, pracovný list, metodické pokyny, zadania
  • ...

Vhodným vzorom by mohli byť niektoré z prvých zverejnených materiálov, napríklad Grafický program Inkscape alebo Programovací jazyk SCRATCH a jeho využitie na hodinách informatiky na 2. stupni ZŠ.

Viac o tvorbe a použití materiálov je v záložkách na hornej časti stránky alebo v menu hore vľavo.

Kľúčové slová, ktoré záujemcom pomôžu nájsť vás text, možno zadavať v záložke Metadáta.

Licenčné podmienky

Pokiaľ autor neuviedie inú licenciu, učebné texty zverejnené na serveri kniznica.sospreskoly.org možno šíriť v pôvodnej alebo modifikovanej forme pod licenciou Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívajte dielo komerčne-Zachovajte licenciu 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0).

Pri priamom využití textov na edukačné účely (zaraďovanie do e-learningových kurzov, tlač a rozdávanie žiakom a podobne), nie je uvedenie mena autora a licencie potrebné.

Pokiaľ je to technicky možné, v texte prevzatom zo servera Knižnica uveďte: Zdroj: Knižnica otvorených vzdelávacích materiálov

Administrátori stránky

Stránku Knižnica založili v lete 2011 Peter Štrba (Gymnázium M. Galandu, Turčianske Teplice) a Miloš Šrámek (FMFI UK Bratislava). Ak sa chcete s nami spojiť, napíšte nam na adresu kniznica.spravca (at) gmail.com. Záujemcovia o pomoc a spoluprácu sú vítaní :). Stránka je súčasťou aktivít Spoločnosti pre otvorené informačné technológie.