Použitie

 

Ako použiť dostupné edukačné materiály

Najskôr trochu teórie

Materiály zverejnené na tejto stránke kniznica.sospreskoly.org (ďalej Knižnica) si možno stiahnuť vo formátoch IMS Common Cartridge (IMS CC, spoločný zásobník IMS) a IMS Content Package (IMS CP, IMS balíček s obsahom). Okrem IMS CC a IMS CP je ešte známy štandard SCORM. Ide o medzinárodné štandardy zamerané na uchovávanie a šírenie edukačného obsahu. Sú určené pre rôzne vzdelávacie scenáre a predpokladajú iné roly účastníkov.

Doménou SCORM je priame zaradenie počítača do vyučovacieho procesu, keď sa študent učí sám s pomocou počítača v prostredí, ktoré sa nazýva prehrávač SCORM obsahu – v ňom študent plní zadané úlohy – odpovedá na otázky v teste, odovzdáva zadania a podobne. Na rozdiel od neho sa IMS CC zameriava na scenáre vychádzajúce zo zmiešaného vzdelávania (blended learning), ktoré plánuje a organizuje učiteľ. Učiteľ má možnosť vybrať si z jednotlivých položiek, ktoré sú uložené v balíčku IMS CC, podľa svojich požiadaviek. Navyše, vybrané súčasti si aj môže upraviť. Môžu nimi byť učebné texty v klasickom učebnicovom štýle, úlohy na riešenie alebo otázky testov. Tento prístup sa teda podobá na využitie klasických učebníc, z ktorých učiteľ spravidla vyberá isté časti (prípadne aj z rôznych učebníc) a tie študentom odporúča. Hlavnou motiváciou pri tvorbe tohoto štandardu bolo poznanie, že vopred pripravené kurzy len zriedka vyhovujú potrebám učiteľov a študentov, a že rozhodujúcou musia byť pedagogické a didaktické skúsenosti a ciele učiteľa, ktoré môžu viesť k lepšiemu využitiu dostupných materiálov.

Špecifikácia štandardu IMS CC sa cieľavedome vyhýba konkrétnym aplikáciám zviazaným s konkrétnymi systémami na správu edukačného obsahu (Learning Management Systems - LMS). Jeho jediný cieľ je sprístupňovanie materiálu na vytváranie komplexných interaktívnych kurzov prostredníctvom ľubovoľných nástrojov. Predpokladá sa, že učitelia budú používať tie nástroje, na ktoré sú zvyknutí a sami si budú upravovať obsah. Kombinovanie pôvodného obsahu s ďalšími možnosťami, ktoré LMS systémy poskytujú, je pritom v plnej zhode s predstavami autorov štandardu – po takejto úprave možno obvykle dosiahnuť viac, akoby sa dosiahlo len priamočiarym zobrazením hotového materiálu.

V tomto zmysle môžeme SCORM obsah (napríklad testy) považovať za jeden z možných typov modulov obsahu edukačných materiálov. Naozaj, IMS CC okrem učebných materiálov v textovej, obrazovej alebo zvukovej podobe umožňuje aj uchovávanie materiálov vo forme SCORM modulov – otázok, prieskumov alebo testov.

Možnosti použitia edukačných materiálov

Edukačné materiály, ktoré sú zverejnené na tejto stránke možno využiť viacerými spôsobmi:

 • Materiály sú pre všetkých dostupné priamo v knižnici, kde si ich možno prezerať.
 • Materiály si z knižnice možno stiahnuť. Na tento účel AContent podporuje dva medzinárodné štandardy: IMS Content Package (v preklade "balíček s IMS obsahom", ďalej IMS CP) a IMS Common Cartridge (v preklade "spoločný zásobník IMS", ďalej IMS CC). IMS CC je novší štandard a umožňuje aj ukladanie testov a prieskumov. IMS CP uchováva len textový obsah balíčkov. V oboch prípadoch ide o zip súbor (bez špeciálnej prípony). Materiály si možno stiahnuť na
  • lokálne prezeranie a úpravu. Na tento účel treba zvoliť balíček IMS CP, ktorý na lokálnom počítaci možno rozbaliť a prezerať bežným webovým prehliadačom (IMS CC to neumožňuje).
  • import do vlastného edukačného (LMS) systému (Moodle, ATutor a mnohé iné). Na tento účel možno voliť oba formáty. Niektoré LMS však ešte IMS CC nepodporujú (napr. Moodle), a tak si treba stiahnuť IMS CP. V tom prípade sa však testy, ak boli súčasťou, neprenesú. V LMS systémoch možno učebné texty doplniť, napríklad špecifikovaním zadaní pre žiakov: "Podľa pracovného listu spravte vykonajte úlohy podľa zadania 1, spravte snímku obrazovky a odovzdajte". Samotný učebný obsah v LMS systémoch však obvykle nemožno meniť.
 • Materiály možno v systéme AContent priamo na serveri aj upravovať. Napríklad, na použitie vo vyučovaní z nich možno odstrániť metodické poznámky, rozčleniť ich podľa hodín alebo doplniť o ďalšie úlohy. Na tento účel si na stránke treba vytvoriť nový kurz, do neho importovať požadovaný balíček (stačí zadať jeho adresu - tú, na ktorú smeruje ikonka alebo na sťahovanie), upraviť si ho, stiahnuť a použiť upravenú verziu. Upravenú verziu opäť možno zverejniť v našej knižnici. Možno však stojí na zváženie, či by nebolo vhodné sa spojiť s autorom originálu a navrhnúť začlenenie zmien priamo tam.
 • Zo svojho vlastného kurzu možno stiahnuť jednotlivé časti kurzu. Na to vojdeme do kurzu a klikneme na jednu z ikoniek sťahovania v grafickom menu vpravo hore.
 • Do svojho kurzu si možno importovať edukačné materiály aj z iných zdrojov, ktoré podporujú export v IMC CP alebo IMS CC. Ak sú užitočné pre ďalších a ak to ich licenčné podmienky povoľujú, po importe a prípadnej úprave ich v našej knižnici sprístupnite. Mnohé su dostupné v úložisku Open University. Tam hľadajte v kurze odkaz Ikonka DownloadDownload this unit a potom vyberte balíček v štandarde IMS Content Package Content Package alebo IMS Common Cartridge Common Cartrigde. O ďalšom zdroji edukačných materiálov v štandardoch IMS CC alebo IMS CP v slovenčine zatiaľ nevieme.

Podrobný návod na použitie AContent (export a import balíčkov, upravovanie, ...) je uvedený v príručke, ktorá je dostupná dolu na stránke.

Preberanie učebných textov z AContent do Moodlu

Moodle je zrejme najpoužívanejší LMS na Slovensku, je súčasťou webových stránok desiatok slovenských škôl. Preto je dobré vedieť, ako dostať kurz z Knižnice do Moodlu. Je tu viacero možností, zdá sa, že na preberanie učebných textov sú najvhodnejšie tieto:

 • Importovať postupne jednotlivé časti kurzu ako IMS CP (Content Package) balíčky. Existujúci kurz si importujeme medzi svoje kurzy a, ak treba, upravíme podľa vlastných predstáv. Následne po jednotlivých stránkach stiahneme ako balíček vo formáte IMS Content Package. V Moodli si vytvoríme kurz, zvolíme jeho formu (napríklad s týždňovým členením) a postupne po balíčkoch importujeme na miesto určenia (menu v Moodli Pridať zdroj) - napríklad pre každý týždeň jednu stránku. Importovaný text v Moodli nemožno upravovať - treba tak spraviť ešte pred exportom vo svojej kópii materiálu v Knižnici.
 • Skopírovať text zo stránky Knižnice a vložiť ju do lokálnej stránky Moodlu. Túto možnosť možno preferovať, ak chceme preberať len text bez obrázkov. Takto možno napríklad preberať aj texty do zadaní (menu v Moodli Pridať aktivitu).

Možný je aj import celého kurzu naraz vo forme IMS CP balíčeka. Nevýhoda spočíva v tom, že materiál nemôžeme v Moodli členiť na časti, nemožno ho modifikovať a tiež nemožno skryť metodické texty. Preto je vhodnejšie importovať ho po častiach.