Contribute

 

Ako vytvoriť nový materiál

Obsah AContent sa vytvára v jazyku HTML, a to buď priamo, pomocou nástrojov, ktoré poskytuje, importovaním existujúcich materiálov v balíčkoch podľa štandardov IMS Common Cartridge (texty a testy), IMV Content Packace (len texty) alebo QTI (len testy) alebo vložením HTML súboru. Podrobnosti sú uvedené nižšie, ale aj v príručke, ktoré je dostupná na každej stránke dolu.

Import kurzov

Po prihlásení do systému klikneme na Vytvoriť kurz/tématický celok a následne vyberieme súbor na lokálnom disku alebo zadáme jeho URL.

Vytváranie a úprava kurzov

Po prihlásení do systému klikneme na Vytvoriť kurz/tématický celok a následne na Nástroj na vytváranie kurzov. Vyplníme požadované údaje a uložíme. Pokračujeme vytváraním stránok alebo priečinkov.

AContent na úpravu poskytuje jednoduchý grafický editor. Postupy, ako vytvoriť nový kurz (či tématický celok) a ako ho upravovať, sú uvedené v Príručke AContent, ktorá je dostupná dolu na stránke. Obrázky sa do textu vkladajú v dvoch krokoch. Prvým je jeho prenos na server prostredníctvom správcu súborov (odkaz Súbory Tlačidlo Súbory). Po prenose treba v správcovi súborov kliknúť na tlačidlo Vložiť, ktoré vidíme vedľa mena súboru.

Prenos existujúcich materiálov z MSWord, OOO/LO alebo HTML

Pokiaľ chceme využiť už existujúce texty vytvorené v textovom editore (MS Word, OOO/LO Writer), treba ich najskôr uložiť ako html súbor, ktorý potom možno načítať do upravovanej stránky pomocou odkazu Vložiť Tlačidlo Vložiť. Vkladanie môže pozostávať z nasledujúcich krokov.

1. Členenie obsahu textu

Už vo fáze prípravy možno obsah rozčleniť na časti, ktoré v systéme AContent budú predstavovať jednotlivé kapitoly materiálu. Text si možno, napríklad, zoradiť podľa schémy:

 • Údaje o autorovi, licenčné podmienky,...
 • Metodické poznámky k celému textu
 • Učebný text ku kapitole 1, pracovný list, metodické pokyny, zadania
 • Učebný text ku kapitole2, pracovný list, metodické pokyny, zadania
 • ...

a ako celok ho importovať do AContent. V AContent ho potom možno metódou kopírovať/vložiť rozčleniť do jednotlivých priečinkov a súborov. AContent povoľuje na jednu stránku maximálne 64000 znakov. Aj keď sa to zdá byť veľa, túto hodnotu ľahko prekročíme, ak takto prenášame celú prácu naraz. Preto po prenose pôvodný stránky neuložíme hneď, ale text najskôr rozčleníme a až na koniec, keď sa pôvodný text skrátil, ho uložíme.

2. Formátovanie existujúcich dokumentov vo Worde alebo Writeri

Keďže jazyk HTML neumožňuje komplexné formátovanie, je najskôr potrebné zjednodušiť formátovanie existujúceho dokumentu. Tým sa vyhneme prekvapeniam po otvorení dokumentu vo webovom prehliadači.

 • Štýly a nadpisy Pri vytváraní textov vo Worde alebo Writeri, ktoré majú byť prenesene do kurzu AContent odporúčame využívať štýly, najmä rôzne úrovne nadpisov. AContent a LMS systémy môžu, napríklad, na ich základe vytvoriť obsah dokumentu. Ak ste svoj text formátovali pomocou tabulátora, medzerníka, nastavovania veľkosti a ďalšími "pomôckami", radšej ich nahraďte štýlmi.
 • Špeciálne znaky Ak ste použili rôzne obrazkové písma, tak odporúčame ich nahradenie rovnakým obrázkom (pomocou snímky obrazovky). Takéto znaky vo všeobecnosti nie sú na webe dostupné a nezobrazia sa korektne, ak vôbec.
 • Kresby Ak ste text doplnili kresbami (napr. šípky, zvýraznenie pomocou farebných oválov a podobne), tak takýto obrázok nahraďte snímkou obrazovky. Správanie sa takýchto kresieb je na webe nepredvídateľné.
 • Obrázky s obtekaním Výsledné správanie sa obrázkov, ktoré boli obtekané textom, je nepredvídateľné. Pri vkladaní obrázkov odporúčame ich ukotvenie „ako znak“ (Writer) alebo "Zarovno s textom" (Word), lebo takto je jednoznačne dané, kde v texte sa má obrázok nachádzať. Takto vložený obrázok môže byť na jednom riadku s textom (ak ide o malé obrázky, napr. ikonky programu) alebo môže byť samostatným odsekom (veľký obrázok, treba stlačiť Enter pred aj za obrázkom). Popisy obrázkov môžeme vložiť ako samostatný odsek za obrázkom. Obrázkom treba nastaviť pevný rozmer, inak sa budú zväčšovať/zmenšovať podľa šírky okna prehliadača.
 • Orezávanie obrázkov Word aj Writer umožňujú orezávanie obrázkov. Pritom obrázok zostane v pôvodnej veľkosti a zobrazí sa len jeho časť. To zbytočne zaberá priestor (najmä ak sa spraví snímka obrazovky a tá sa "oreže" na jednu ikonku. Word má na to funkciu "Komprimovať obrázky", v prípade Writeru treba na orezanie použiť externý editor obrázkov.
 • lip>Rámčeky Obsah rámčekov sa do html ukladá ako obrázok. Preto je vhodné rámčeky odstrániť - text skopítovať mimo nich a rámčeky zmazať. Rámčeky sa obvykle používajú na zložitejšiu úpravu textu s obtekaním - to nie je v prípade html vhodné.
 • Sledovanie zmien Pokiaľ je zapnuté sledovanie zmien (OOO/LO: Upraviť->Sledovanie zmien, MSO: Posúdiť->Sledovať zmeny), treba ho vypnúť. Z textu tiež treba odstrániť poznámky pod čiarou, hlavičky a päty stránok a ďalšie "newebové" prvky.

3. Import obsahu do AContent

V grafickom editore AContent je možné vkladanie textu prostredníctvom ikonky „Vložiť z Wordu“ (funkcia nie je obmedzená len na Word, funguje, napr. aj s webovými prehliadačmi, OpenOffice-om, LibreOffice-om a ďalšími). Bohužiaľ, táto možnosť sa dá použiť len pokiaľ súčasťou text nie sú obrázky - aj keď sa nám na prvý pohľad môže zdať, že aj obrázky sa takto dajú kopírovať. Pri takomto kopírovaní sa totiž obrázok vkladá priamo do textu ako kódovaný text. Obrázky však bývajú veľké a tak sa do html súboru vkladajú aj milióny znakov. To je veľmi ťažkopádne a spomaľuje to rovnako ako samotný AContent tak aj zobrazovanie stránky v prehliadači. Navyše, ako už bolo spomenuté, jedna stránka je obmedzená na 64000 znakov.

4. Import obsahu s obrázkami do AContent

Texty s obrázkami, vytvorené vo Worde alebo Writer, do AContent vkladáme tak, že ich najskôr uložíme ako html súbor, pričom sa obrázky uložia ako samostatné súbory. Následne treba html súbor a obrázky nezávisle preniesť do AContent.

4. 1. Export do HTML v MS Office

Program Word MS Office 2010 poskytuje tri možnosti na export vo forme webovej stránky

 • Jednosúborová webová stránka (Single File Web Page)- tu ide o špeciálny formát, ktorý na náš účel nie je vhodný
 • Webová stránka (Web page) alebo Webová stránka (redukovaná) - vhodný formát, dokument sa uloží s príponou htm. Obrázky sa uložia do priečinka s rovnakým menom, ako má dokument.

Pri exporte treba nastaviť správne kódovanie dokumentu. štandardom na internete je dnes kódovanie UTF-8, MS Word však ešte stále exportuje v kódovaní CP 1250. Ak sú po prenose do knižnice zle zobrazené znaky s diaktirikou, ide o ten toproblém. Vyriešime ho nastavením UTF-8 pre export do html: Súbor -> Možnosti (otvori sa okno) -> Rozšírené -> (celkom dolu) Webové možnosti... (otvorí sa okno) -> Kódovnie. Vyberieme Unicode (UTF-8) a potvrdíme stlačenim OK (2x)

Vojdeme do priečinka, ktorý sa vytvoril, a jednotlivé súbory zozipujeme. Súbor nazveme rovnako, ako sa volá priečinok: meno_priecinka.zip.

4. 2. Export do HTML v OpenOffice/LibreOffice Writer

Na uloženie textu v HTML formáte použijeme voľbu Uložiť ako... (nie Export...!). Vytvorí sa súbor s príponou html, pričom obrázky sa uložia v tom istom priečinku. Preto vytvoríme nový priečinok (napríklad Obrazky) a do neho všetky obrázky presunieme. Musíme však upraviť odkazy v html súbore. Spravíme tak jednoduchým textovým editorom (Notepad, gedit a podobne, nie Word alebo Writer). Ak sme súbor uložili s menom asdf, tak v editore nájdene reťazce asdf_html a nahradíme ich reťazcom Obrazky/asdf_html. Po uložení si úspech zmeny overíme otvorením súboru vo webovom prehliadači. Následne vojdeme do priečinka Obrazky a jednotlivé súbory zozipujeme. Súbor nazveme tak, ako sa volá priečinok: Obrazky.zip. (Upozornenie: AContent rozlišuje veľké a malé písmená).

5. Prenos obsahu na Acontent server

Najskôr si vytvoríme kurz a v ňom vytvoríme stránku s obsahom. Dôležité ikonky sú Súbory Tlačidlo Súbory a Vložiť Tlačidlo Vložiť. Ako prvý na server prenesieme zozipovaný priečinok s obrázkami (voľba Súbory/Nahrať súbory). Prenos chvíľu trvá, Firefox počas neho zobrazuje text "Sending request to..." alebo slovenský ekvivalent). Po ukončení prenosu (objaví sa o tom oznam "Akcia bola úspešne dokončená") súbor rozbalíme (ikonka rozbaľovania sa zobrazí v správcovi súborov vedľa názvu súboru). V správcovi súborov Acontent by sme mali teraz priečinok vidieť. Súbor treba rozbaliť na najvyššej úrovni priečinkov, teda v priečinku Domov.

Následne prenesieme vytvorený html súbor (voľba Vložiť/Vložiť zo súboru) v editore obsahu. Po prenose by sme v okne editora mali vidieť korektne zobrazený text. Zatiaľ neukladáme (Dôvod: takto vložený text celý text kurzu môže byť veľmi dlhý a môže presiahnuť maximálnu možnú dĺžku stránky systému AContent).

6. Členenie preneseného obsahu na kapitoly

Pokiaľ sme si text rozčlenili podľa horeuvedeného návodu, postupovať možno takto:

Vytváraný kurz si otvoríme v novom okne a opakovaným klikaním na ikonku Pridať priečinok Pridať priečinok si vytvoríme priečinky pre každú časť kurzu (napr. vyučovaciu hodinu). V každom priečinku si vytvoríme súbory (ikonka Pridať stránku Pridať stránku), ktoré tam chceme mať a do nich metódou Kopíruj a ulož z načítaného súboru (ten by ste mali stále mať otvorený), prenesieme, čo tam patrí. Tým sa tento súbor skracuje. Po prenesení všetkého potrebného uložíme aj ten. Neukladajte ho hneď na začiatku: veľkosť je limitovaná na 64000 znakov, či celá práca ľahko môže prekročiť. Ak tak spravíte, koniec súboru sa môže stratiť. Stránky v rozsahu do 5 strán sa zmestia bez problémov.

7. Vkladanie apletov

Aplet (vytvorený napríklad programom Geogebra) je html súbor so špeciálnym obsahom. Aplety nemôžeme do okna grafického editora vkladať, a to ani metódou kopíruj/vlož (CTRL-C/CRTL-V) ani pomocou nástroja Vložiť Tlačidlo Vložiť. Dôvod je ten, že v grafickom editore sa aplet ihneď spustí a do textu vloží sa výsledok tohoto spustenia. Je to obvykle len text

To je Java Applet vytvorený pomocou softvéru GeoGebra z www.geogebra.org - vyzerá to, že nemáte nainštalovanú Javu, prosím navštívte stránku www.java.com

alebo podobný. Nie teda to, čo bolo cieľom. Aplety preto treba do AContent prenášať ako html súbory pomocou nástroja Súbory Tlačidlo Súbory. Postup:

 1. Súbor appletu pomocou správcu súborov Tlačidlo Súborypreniesť na server
 2. V grafickom editore kurzor nastaviť na miesto, kam sa má odkaz na aplet umiestniť a v správcovi súborov kliknúť na Vložiť.

Vkladanie apletu

Následne sa v texte objaví odkaz na aplet. Ak treba, text odkazu možno upraviť.